TOP > เกี่ยวกับการให้บริการ

เกี่ยวกับการให้บริการ

ปรึกษาการบริหาร ・การสนับสนุนข้อมูล

1. ปรึกษาการบริหารจัดการธุรกิจในท้องถิ่น

บริการให้คำปรึกษาโดยนักกฏหมาย ผู้ตรวจสอบบัญชี หรือที่ปรึกษามืออาชีพที่มีประสบการณ์สูงในหัวข้อ การซื้อขายทำธุรกิจในธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น กฏหมาย ระเบียบข้อบังคับ ภาษีและการบัญชี ความยุติธรรมทางกฏหมาย ฯลฯ โดยไม่มีค่าจ่าย

ตัวอย่างงานปรึกษาที่ผ่านมา
- การส่งออกสินค้าไปประเทศญี่ปุ่น
- การพัฒนาสินค้าเพื่อเจาะตลาดญี่ปุ่น
- การตั้งบริษัทที่ญีปุ่น

จับคู่ธุรกิจ

2. จับคู่ธุรกิจ

ทางศูนย์มีที่ปรึกษาด้านการจับคู่ธุรกิจประจำที่สำนักงาน2ท่านซึ่งมีความคุ้นเคยกับธุรกิจในท้องถิ่น มีหน้าที่ประสานงานจับคู่ธุรกิจระหว่างบริษัทญี่ปุ่นและบริษัทในท้องถิ่น
- ความร่วมมือกับกระทรวงอุตสาหกรรม
ทำการจับคู่ธุรกิจกับบริษัทในท้องถิ่นผ่านเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม จากการลงนามในสัญญาความร่วมมือของหน่วยงาน
- ความร่วมมือกับ TIRI
ร่วมมือกับสถาบันวิจัยและค้นคว้าเทคโนโลยีอุตสาหกรรมแห่งมหานครโตเกียว(TIRI) สาขากรุงเทพในส่วนของงานบริการและแลกเปลี่ยนข้อมูล ให้บริการทั้งด้านบริหารจัดการและด้านเทคนิคควบคู่กัน
- ความร่วมมือกับองค์กรหรือสถาบันอื่นๆ
ประสานงานกับ JETRO หรือสถาบันสำนักงานรัฐบาลในท้องถิ่นเพื่อให้บริการข้อมูลและเพิ่มโอกาสช่องทางทางธุรกิจ

บริการสถานที่ในการเจรจาธุรกิจ ฯลฯ

3. บริการสถานที่ในการเจรจาธุรกิจ ฯลฯ

ให้บริการใช้สถานที่ในการค้นคว้าข้อมูล เจรจาธุรกิจ ประชุม ประหนึ่งสำนักงานมาตรฐานทั่วไป (กรุณาสำรองการใช้พื้นที่ล่วงหน้า)
นอกจากนี้ สามารถเชื่อมต่อ TV Conference ในการจัดเจรจาธุรกิจเช่นกัน
เชื่อมต่อระหว่าง(สาขาประเทศไทย⇔Tokyo SME Support Center และ สาขาทามะ)
ให้บริการสถานที่สำหรับการจัดประชุมขนาดเล็ก

จัดงานสัมมนา

จัดงานสัมมนา

4. จัดงานสัมมนา

จัดสัมมนา
หัวข้อสัมมนาที่ผ่านมา
- การผลิตผลิตภัณฑ์เพื่อเข้าตลาดประเทศญี่ปุ่น
- ความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ระหว่างผู้ประกอบการไทยกับญี่ปุ่น

กลับสู่หน้าหลัก